MHCO promofilm
Het sportterrein van MHCO:

Hoofdsponsors
Info over Irene Hendriks veld
Agenda
1-3 
Oefenwedstrijd H1 -
3-3 
Coachavond E8tallen
4-3 
Coachavond F en E6
11-3 
ITC uitreiking
24-4 
Schooltoernooi groep
20-6 
Slotdag jongste jeug
Hele agenda
Handige links
Vandaag jarig
Suus Alberts
Hannelore Kassenberg
Suzan Leideritz
Statistieken
vrijdag 28 februari 2020
Aantal leden (info) 884
Nu online 17
Leden met @ 99,5%
SMS Bereik (teams) 76,1%
club_reglementen 

Inschrijfvoorwaarden    Rechten en plichten

 

Voorwaarden

Welkom bij onze vereniging, samen zijn wij MHCO! Als je lid bent van de vereniging MHCO geeft dit rechten, maar er zijn ook plichten. Zowel voor de leden, als voor de ouders van leden. Zonder jullie betrokkenheid en inzet is er geen MHCO.

Zo zijn er voor leden o.a de volgende verplichtingen:
1.    als spelend juniorlid bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt als scheidsrechter te fungeren bij thuiswedstrijden van MHCO-teams, dan wel andere vervangende taken op zich te nemen;
2.    als spelend juniorlid ten spoedigste na het bereiken van de 15-jarige leeftijd in het bezit te zijn van een geldige clubscheidsrechterkaart;
3.    als spelend seniorlid per eerstvolgende gelegenheid in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidsrechterkaart; het bezit hiervan is voor seniorleden in beginsel voorwaarde voor het spelen in competitieverband;
4.    als trimlid bereid te zijn in overleg bij toerbeurt ondersteunende verenigingstaken uit te voeren;
5.    de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging
6.    Het dragen van een bitje is verplicht.

Zo zijn er voor ouders/verzorgers van juniorleden o.a de volgende verplichtingen:
•    akkoord te zijn met de aanmelding van zijn/haar (pleeg-)kind;
•    bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt het vervoer per auto naar en van uitwedstrijden van het desbetreffende jeugdteam te verzorgen en deel te nemen aan de begeleiding ervan;
•    bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt verenigingsactiviteiten te ondersteunen zoals bijvoorbeeld clubhuis-, veld-, bar- en zaaldiensten;
•    de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging van zijn/haar (pleeg-)kind

Daarnaast zijn er verschillende functies die vrijwillig door ouders worden ingevuld. Zonder vrijwilligers kan onze club niet voortbestaan. MHCO doet dan ook een dringend beroep op ouders om als er vacatures zijn daar invulling aan te geven.

Bij de vereniging is altijd behoefte aan ondersteuning in verschillende commissies, er is een arbitrage-, bar-, zaal-, jeugd-, technische-, jongste jeugd- en accommodatiecommissie, mocht je interesse hebben om op een of andere manier MHCO te willen ondersteunen, stuur dan een mail naar [email protected].

Communicatie
Alle informatie die van belang is gaat via de LISA app, onze website en/of via het clubblad de Gong. Het lidnummer en wachtwoord ontvang je van de ledenadministratie. Probeer het ergens te bewaren, zodat je het niet vergeet.

Contributie
Per lid, inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, staan op de website. In de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering), vlak voor de zomer, kan tot contributieaanpassing besloten worden.

Betaling
Leden betalen hun contributie via automatische incasso. Bij problemen met de inning kan er een speelverbond opgelegd worden tot er betaald is. Moeten we uiteindelijk een incassobureau of andere professionele instanties inschakelen, dan zijn alle consequenties hiervan (ook financiële) voor de schuldenaar.

Alle voorwaarden
De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk- reglement van de vereniging. Deze zijn door leden bij het secretariaat opvraagbaar (elektronisch, in pdf). Het bestuur en/of de vereniging is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]. Dit kan tot uiterlijk 30 april.

Hierin dient vermeld te worden: naam, geboortedatum en reden van opzegging.
Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.


Wij wensen je een prettige en sportieve tijd bij MHCO.


___________________________________________________________________________________________


 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
van: Mixed Hockey Club Oosterbeek 
zoals is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 30 juni 2009 en in werking 
getreden op 17 november 2009. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Mixed Hockey Club Oosterbeek (kortheidshalve aan te 
duiden met: MHCO).  
2. De vereniging heeft haar zetel in Oosterbeek, gemeente Renkum. 
TENUE 
Artikel 2
Het tenue van de vereniging is oranje shirt/blouse, bruine broek/rok met verenigingsbadge 
en bruine kousen met oranje boord. 
LEDEN EN DONATEURS 
Artikel 3
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met 
inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vereniging en in dit 
reglement is bepaald. 
2. De vereniging kent de navolgende leden:  
 a. seniorleden; 
 b. ereleden, en 
 c. juniorleden. 
 Daarnaast kent de vereniging donateurs en leden van verdienste. 
3. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien 
jaar of ouder zijn. Seniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering met 
stemrecht en dienen contributie te betalen.  
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door 
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, daartoe zijn benoemd. 
Ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en dienen geen 
contributie te betalen. 
5. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn 
dan achttien jaar en worden nader onderscheiden in:
 - juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn; 
 - juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn; 
 - juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn; 2 
 - juniorleden D: juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn; 
 - juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn; 
 - juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn. 
 Juniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht en dienen 
contributie te betalen. 
6. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de 
erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe door het bestuur zijn benoemd. 
Leden van verdienste hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht 
en dienen geen contributie te betalen.  
7. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben 
aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een 
financiële bijdrage te steunen.  
WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING 
Artikel 4
1. Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging 
dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en 
ondertekend via de ledenadministratie in te dienen bij de secretaris van het bestuur 
of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen 
worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede ondertekend 
door hun wettige vertegenwoordiger. De tekst van het inschrijfformulier staat 
vermeld op de website van de vereniging. 
 Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of 
namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van de 
vereniging of plaatsing op de wachtlijst. In geval van niet-toelating wordt de reden 
daarvan vermeld. 
2. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene 
vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor 
seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de 
statuten van de vereniging. 
3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op één augustus en eindigend 
op éénendertig juli daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien 
zij lid worden vóór één oktober van het betreffende boekjaar, de volledige contributie 
verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na één oktober van het 
betreffende boekjaar, zijn zij een pro rata deel van de contributie verschuldigd. 
TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DONATEURS 
Artikel 5
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over de 
voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat: 
- ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn; 
- de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 50,00 
(zegge: vijftig euro) per boekjaar dient te bedragen; 3 
- de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt 
overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen 
na ontvangst van de betreffende nota; 
- het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de 
donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk beëindigt met een 
opzegtermijn van vier weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de 
donateur anders wordt overeengekomen; 
- rechten van donateurs worden door het bestuur vastgesteld. 
LEDENREGISTRATIE 
Artikel 6
1. De secretaris van het bestuur houdt door middel van de ledenadministratie 
(elektronisch) een register bij waarin de namen, de adressen en de overige relevante 
gegevens van de leden worden bijgehouden. 
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn gegevens deze zelf aan te passen in het 
ledenadministratiesysteem "LISA”. Indien het lid geen afdoende toegang tot dit 
systeem heeft moet hij een bericht met daarin opgenomen de wijzigingen, sturen 
naar het volgende emailadres van de vereniging: 
[email protected] en hiermee onverwijld de secretaris van het 
bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging 
moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, 
worden op het desbetreffende lid verhaald. 
3. De secretaris van het bestuur draagt door middel van de ledenadministratie er zorg 
voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 
10 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied 
volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch 
tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging 
geschiedde: 
- wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft; 
- op grond van medisch advies; 
- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen. 
Bij te late opzegging (na één juni maar vóór één september) is een boete verschuldigd. De 
hoogte daarvan wordt door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt op de website van 
de vereniging. Bij opzegging na één september is de volledige contributie voor het lopende 
seizoen verschuldigd. 
CONTRIBUTIE 
Artikel 8
1. Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd: 
 a. entreegeld (eenmalig); en 
 b. contributie. 
2. Voorts kan het bestuur vaststellen dat er administratiekosten verschuldigd zijn voor 4 
een nader vast te stellen bedrag. 
3. Ereleden zijn niet contributieplichtig. 
4. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene 
vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor 
seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de 
statuten van de vereniging. 
5. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks 
door de algemene vergadering vast te stellen contributie. 
6. De contributienota's worden bij aanvang van het boekjaar verzonden onder toezicht 
van de penningmeester van het bestuur.  
7. De vereniging int de inschrijfgelden en contributieverplichtingen van seniorleden en 
juniorleden door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden 
een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging 
doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van 
inschrijfgeld en de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling 
niet verschuldigd.  
 Indien men geen toestemming geeft voor automatische incasso, worden wel 
administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen thans € 15,00 (zegge: 
vijftien euro) per factuur. 
8. Bij automatische incasso zal, indien de incasso de contributie betreft van meer dan 
één lid, de keus bestaan om in termijnen te betalen, waarbij bij benadering een 
termijn gelijk is aan de gemiddelde contributie per lid, rekening houdend met de 
maximale termijnen. De termijnen zijn gemaximeerd tot vier en hebben een maximale 
interval van twee maanden per termijn. 
 Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de 
rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een 
contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn 
betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één 
week na de verzenddatum en zijn administratiekosten ten bedrage van € 15,00 
(zegge: vijftien euro) verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, 
indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart. 
9. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of 
ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd. 
10. Twee weken na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn 
administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het 
bestuur van de vereniging wordt vastgesteld. 
11. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn 
betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke 
ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan 
het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de 
betalingsverplichtingen is voldaan. 
 Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat 
geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge: 
vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger 
zijn, op die werkelijke kosten. 5 
12. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang 
van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan 
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld 
verschuldigd. 
13. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen 
vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient 
hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. 
SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN  
Artikel 9
1. Elk lid is aansprakelijk voor verlies van dan wel schade die hij aan het materiaal, dat 
eigendom is van de vereniging of in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft 
veroorzaakt of aangericht. 
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden 
die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij 
door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond. 
3. Elk lid dat verlies van en/of schade aan materiaal van de vereniging heeft veroorzaakt 
of aangericht is verplicht deze terstond te melden bij de materialencommissie dan 
wel een daartoe aangewezen persoon. 
4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten 
met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt. 
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 
welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging 
aanwezig. 
BESTUUR  
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen, welke 
door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging 
worden benoemd. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene 
vergadering in deze functie benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een 
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn 
verenigbaar.  
2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder 
bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de 
vereniging en van dit reglement.  
3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te 
allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. 
Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede ondertekend. De voorzitter 
brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen 
boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen 
door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur. 
4. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende: 
 a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur; 
 b. het houden van het verenigingsarchief; 
 c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door 6 
het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen; 
 d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde 
notulen; 
 e. het tijdig berichten van de seniorleden en de juniorleden van de door hen te 
spelen wedstrijden. 
5. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende: 
 a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging; 
 b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over 
de geldstroming binnen de vereniging. 
 Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder 
hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de 
vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag 
slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie. 
6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling 
van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of 
meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een 
bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet 
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 
BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 11
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald. 
2. Ieder jaar worden ten minste zes bestuursvergaderingen gehouden. 
 Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkenmale wanneer een van de 
bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 
punten de oproeping doet. 
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel 
van oproepingsbrieven. 
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het 
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 
6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die daartoe 
door het bestuur worden uitgenodigd. 
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 
8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen 
worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend.  
BESTUURSBESLUITEN 
Artikel 12
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin 7 
ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten 
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts 
voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 
2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
 Alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer 
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. 
 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter 
bepaling van enig quorum. 
5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 
vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 
de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. 
6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de 
vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 
indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een 
besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en 
kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg 
voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid 
bedoelde wijze. 
8. Het bedrag waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering 
voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 
investeringen zoals vermeld in artikel 16 lid 2 sub I van de statuten, is vastgesteld op 
€ 50.000,00 (vijftigduizend euro). 
COMMISSIES 
ARTIKEL 13
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies, met 
uitzondering van de kascommissie, worden ingesteld door het bestuur en kunnen te 
allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden. 
2. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure 
aan de betreffende commissie schriftelijk bekend wordt gemaakt. 
3. Een bestuurslid kan, behoudens het bepaalde in lid 10, geen deel uitmaken van een 
commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. 
Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij 
kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht. 
4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken. 8 
5. Het bestuur zal door elke commissie een reglement laten vaststellen, waarin de taken 
en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd. 
6. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. 
Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag 
uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering. 
7. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het 
komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het 
bestuur een tussentijdse rapportage verlangen. 
8. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies: 
 - de kascommissie; 
 - de wedstrijdcommissie/seniorencommissie; 
 - de jeugdcommissie; 
 - de tuchtcommissie; 
 - de accommodatiecommissie; en 
 - de scheidsrechterscommissie. 
9. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat 
uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de 
leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster 
van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee 
achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. 
 De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten 
en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan 
de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het 
bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden 
getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging 
voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.  
10. De wedstrijdcommissie/seniorencommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd 
en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waarbij maximaal twee leden 
deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de wedstrijdcommissie zijn 
onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste 
drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. 
 De wedstrijdcommissie heeft tot taak het (doen) uitvoeren van het 
wedstrijdreglement van de vereniging. 
11. De jeugdcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal 
drie en maximaal vijf leden. De leden van de jeugdcommissie zijn onbeperkt 
herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie 
achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De 
jeugdcommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het wedstrijdreglement van de 
vereniging bepaalde, het begeleiden van de juniorleden.  
12. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit drie 
leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien 
verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren 
zitting in deze commissie kunnen hebben. 
 De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen 
door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde. 
13. De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit 9 
maximaal vijf leden. Deze commissie kan ook uit één lid bestaan. De leden van de 
accommodatiecommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De accommodatiecommissie 
heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie 
van de vereniging. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in 
overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels 
gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de 
vereniging te ontzeggen. 
14. De scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit 
minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de scheidsrechterscommissie zijn 
onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste 
drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De 
scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over 
wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de 
coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter. 
OFFICIEEL ORGAAN 
Artikel 14
1. De vereniging heeft een officieel orgaan (clubblad), waarvoor de bijdrage die de 
instandhouding van dit orgaan vergt in het daaropvolgende boekjaar jaarlijks ter 
gelegenheid van de vaststelling van de begroting door de algemene vergadering 
wordt vastgesteld. 
2. Het bestuur benoemt daartoe een hoofdredacteur, die belast is met het opmaken en 
verspreiden van het officieel orgaan. 
3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het 
wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van: 
 - nieuwe leden; 
 - aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen; 
 - wedstrijden en toernooien; en 
 - besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden 
geacht. 
ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 15
1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de jaarlijkse algemene 
vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden 
gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met 
inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen. De bijeenroeping 
geschiedt door een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging of door 
middel van een aan alle leden en vergadergerechtigden toe te zenden schriftelijk 
kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. 
3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering: 
 a. op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig stemgerechtigde leden of van 
ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden; 
 b. met inachtneming van een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 
van dat verzoek, dat bij aangetekende brief onder vermelding van de punten van 10 
behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan. 
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in 
lid 2 van dit artikel, of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een 
ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. 
  Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze 
bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten 
genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene 
vergadering. 
4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben 
gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een 
lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of 
het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de 
betrokkene op de vergadering. 
5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden 
hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Voorts wordt 
op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd 
is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel 
van de voorzitter, afdoende schriftelijke volmacht, als bedoeld in artikel 19 lid 4 van 
de statuten van de vereniging. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de 
presentielijst voorkomen nemen, al dan niet door middel van een gevolmachtigde, aan 
de stemmingen deel.  
6. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale 
personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan 
de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de 
vergadering mede. 
7. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst 
met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, 
daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter 
hun stemmen uitbrengen. 
8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
 - getekend zijn; 
 - onleesbaar zijn; 
 - een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
 - de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
 - voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 
 - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon. 
9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de 
door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden 
in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze 
ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene 
vergadering te worden vastgesteld.  
JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG 
Artikel 16
1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afsluiting van het boekjaar 11 
een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te 
maken en op papier te stellen. 
2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven 
jaren op papier te bewaren. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting 
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. Het ontbreken van deze melding staat 
goedkeuring in de weg. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.  
4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van baten en 
lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 
van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene 
vergadering bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de 
getrouwheid van de onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken 
aan de algemene vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen kascommissie te 
benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet een kascommissie 
worden benoemd.  
5. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring brengt geen 
décharge voor het bestuur met zich mee.  
WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17
1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten van de vereniging. 
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag 
volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de 
algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 
3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van 
het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  
  
Dit reglement is vastgesteld  door de algemene vergadering op 30 juni 2009 en per 17 
november 2009 in werking getreden.   
___________________________________________________________________________________________

 


 

1
 STATUTEN 
van: Mixed Hockey Club Oosterbeek 
  
Doorlopende tekst zoals deze luidt na akte van statutenwijziging op 17 november 2009 
verleden voor mr. E.K. Dijkstra, notaris te Nieuwegein 
STATUTEN 
NAAM EN ZETEL  
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Mixed Hockey Club Oosterbeek (kortheidshalve aan te 
duiden met: MHCO).  
2. De vereniging heeft haar zetel in Oosterbeek, gemeente Renkum. 
DOEL 
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen van het hockeyspel. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van 
(oefen)wedstrijden en door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen 
zijn. 
BOEKJAAR 
Artikel 3
Het boekjaar van de vereniging, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van één augustus 
van enig jaar tot en met éénendertig juli van het daaropvolgende jaar.  
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4
1. De vereniging kent seniorleden en ereleden. 
 Seniorleden en ereleden zijn de leden van de vereniging in de zin van de wettelijke 
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot 
de algemene vergadering met stemrecht. 
2. Seniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7 lid 1, dan wel zij die seniorlid zijn geworden op grond van het bepaalde in 
artikel 6 lid 5. 
3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door 
de algemene vergadering daartoe zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7 lid 2. 
Artikel 5
1. Aan de activiteiten van de vereniging kunnen onder de benaming van juniorleden 
jongeren deelnemen. 
2. De juniorleden zijn geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke 
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, doch hebben toegang tot de 
algemene vergadering zonder stemrecht.  
3. Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7 lid 1. 2
Artikel 6
1. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
2. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien 
jaar of ouder zijn. 
3. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn 
dan achttien jaar. 
4. De juniorleden kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden onderscheiden in 
juniorleden A tot en met F. 
5. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, waarin het 
krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, 
zonder verdere formaliteiten. 
6. Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over 
"leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de seniorleden en de 
ereleden als de juniorleden en de nog bestaande leden van verdienste verstaan, en 
waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over 
"lidmaatschap" zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het lidmaatschap 
van de seniorleden en de ereleden als het lidmaatschap van de juniorleden en de 
leden van verdienste verstaan, alles voorzover de statuten en de reglementen geen 
nader onderscheid maken. 
Artikel 7
1. Over de toelating van leden beslist het bestuur.
 Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van een 
schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordiger. De algemene 
vergadering kan bij niet-toelating alsnog tot toelating besluiten. 
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. 
3. De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating van de leden als bedoeld 
in lid 1 zijn geregeld in het huishoudelijk reglement. 
4. De vereniging houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden 
zijn opgenomen. 
Artikel 8
1. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden daardoor 
lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn als zodanig (mede) 
onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de 
tuchtrechtspraak.  
2. Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of 
zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële 
bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen die met de hockeysport 
generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zich te 
 (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de 
tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle 
vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon 
een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan. 3
Artikel 9
Het bestuur kan een lid schorsen in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur 
gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of tot 
ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 10.  
Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door 
kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot opzegging van het 
lidmaatschap dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al het 
dienaangaande in artikel 10 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die 
termijn vervalt. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.
Artikel 10
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. overlijden van het lid; 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging door de vereniging; 
 d. ontzetting. 
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan 
de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging 
door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door het 
bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond verboden is het betrokken lid als lid van de vereniging te 
handhaven.  
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. Het lidmaatschap kan echter 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 
6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand 
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm tot fusie of tot splitsing. 
7. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in 
het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd. 
8. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 
een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs 
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en 
van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst 
van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij 4
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in 
kennis gesteld. 
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien 
verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, 
waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
Artikel 11
De leden van de vereniging zijn verplicht: 
a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond, alsmede de besluiten van hun organen na te leven; 
b. de verplichtingen, die de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond uit 
naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden 
en na te leven; 
c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen; 
d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat de 
voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond met betrekking tot de handhaving van de orde bij die 
wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd; 
e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de vereniging 
en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond door hun toedoen niet op ontoelaatbare 
wijze worden geschaad; 
f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond te onthouden van bedrieglijke handelingen; 
g. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent in de 
statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde.  
GELDMIDDELEN 
Artikel 12
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, 
entreegelden van nieuwe leden en bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, 
lastbevoordelingen, schenkingen en andere, al dan niet toevallige, baten. 
 Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden aanvaard dan onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. 
2. Ieder seniorlid en juniorlid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën 
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden en leden van 
verdienste (die niet tevens seniorlid zijn) zijn niet contributieplichtig. 
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
4. Nieuwe seniorleden en juniorleden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor seniorleden, die dit 
worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5. 5
5. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten terzake van door leden in 
voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en 
boeten. 
DONATEURS 
Artikel 13
De vereniging kent donateurs; dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als 
zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door 
een financiële bijdrage te steunen. Hun toelating en hun rechten en verplichtingen worden 
in het huishoudelijk reglement geregeld.  
BESTUUR 
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het besturen van de vereniging 
opgedragen aan een bestuur bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste negen 
natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van de vorige 
zin door de algemene vergadering bepaald.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De 
benoeming geschiedt uit de leden, met dien verstande dat de algemene vergadering 
kan besluiten dat één of meer bestuursleden buiten de leden worden benoemd. Het 
bestuur zal echter altijd in meerderheid uit leden van de vereniging moeten bestaan. 
3. De leden van het bestuur kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden 
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
4. Mocht het aantal leden van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden 
het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden of vormt 
het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het bestuur. Het bestuur is in dat geval 
verplicht ten spoedigste een algemene vergadering bijeen te roepen, in welke het 
bestuur tot ten minste het statutair minimaal aantal personen dient te worden 
aangevuld. 
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van drie jaar. Elk bestuurslid 
treedt aldus af in de jaarlijkse algemene vergadering, volgend op die waarin zijn 
benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van 
aftreden. 
 Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats 
van zijn voorganger in. 
 Een aftredend bestuurslid defungeert en het nieuw benoemd bestuurslid treedt in 
functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming 
plaatsvond. 
 Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens beperkingen vastgelegd 
in het huishoudelijk reglement. 
Artikel 15
1. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering 
benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een secretaris en een 
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.
2. Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn werkzaamheden, met 
inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. 6
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend.  
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van 
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Artikel 16
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze 
beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging 
ter zake van deze handelingen. 
2. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot: 
 I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, die een 
bedrag te boven gaan, dat bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, 
onverminderd het bepaalde onder II; 
 II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van registergoederen; 
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet 
wordt verleend. 
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 
 Deze beperking geldt niet voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de 
vereniging ter zake van deze handelingen. 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 17
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigings- 
 bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 
bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de 
vereniging te vertegenwoordigen. 
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 18
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 19
1. Degenen die volgens deze statuten of het huishoudelijk reglement toegang tot de 
algemene vergadering hebben kunnen daarin het woord voeren. 
2. Bovendien hebben degenen die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel mochten 
uitmaken van het bestuur, de kascommissie en van andere bij of krachtens 
huishoudelijk reglement in te stellen commissies van de vereniging, toegang tot de 
algemene vergadering en zij kunnen daarin het woord voeren met toestemming van 7
de voorzitter van de vergadering; zij hebben in de algemene vergadering echter geen 
stemrecht. Over toelating van andere personen beslist de voorzitter van de 
vergadering.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 9, hebben geschorste leden geen toegang 
tot de algemene vergadering.
4. Ieder seniorlid en ieder erelid dat niet geschorst is heeft op de algemene vergadering 
één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende 
stem. 
 Een lid kan zijn stem door wel een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander 
stemgerechtigd lid laten uitbrengen, doch met een maximum van twee volmachten 
per gevolmachtigde. 
5. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de 
algemene vergadering. Ingeval van hun belet of ontstentenis benoemt de algemene 
vergadering een voorzitter en een secretaris van die vergadering uit de andere 
bestuursleden indien ter vergadering aanwezig. Is geen van de bestuursleden ter 
vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en 
de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen 
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud 
van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 20
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk 
reglement verplicht is.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar. In de jaarvergadering wordt in ieder geval aan de orde gesteld de 
goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting, de 
benoeming van de in lid 3 van artikel 22 bedoelde commissie voor het volgende 
boekjaar, de voorziening in eventuele vacatures, de decharge van het bestuur en de 
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering.
3. De bijeenroeping geschiedt bij schriftelijke aankondiging en/of bij aankondiging per 
email, toe te zenden aan alle leden en aan degenen die volgens artikel 19 lid 2 
toegang tot de algemene vergadering hebben. Als de vereniging een officieel orgaan 
heeft, kan de bijeenroeping, in afwijking van het bepaalde in de vorige zin, geschieden 
door plaatsing van de aankondiging in dat orgaan. In de aankondiging wordt de 
agenda opgenomen.
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de 
vergadering. 
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig 
stemgerechtigde leden, als ook op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van 
de stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 8
verzoek. Het verzoek moet bij aangetekende brief aan het bestuur worden gedaan en 
moet de punten van behandeling bevatten.
 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 3 van dit 
artikel, of bij advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd 
is, veel gelezen dagblad. 
Artikel 21
1. Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten en 
ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling 
gestemd wordt. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
Een besluit kan bij acclamatie tot stand komen, doch niet, indien een stemgerechtigde 
aanwezige terzake hoofdelijke stemming verlangt. 
3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van 
personen, dan is het verworpen. 
4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.  
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een 
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer 
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, 
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen 
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder 
niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op 
wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op 
wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij 
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming 
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering. 
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent 
alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 9
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende 
formaliteit niet in acht genomen. 
FINANCIËLE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 22
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.  
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid 
van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen. 
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 
minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie 
onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en brengt 
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is 
verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging 
beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 gedurende zeven 
jaren te bewaren. 
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager 
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige 
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt het bestuur 
niet tot decharge over het afgelopen boekjaar. 
REGLEMENTEN 
Artikel 23
1. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd en aangevuld op de wijze als 
daarin bepaald. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd 
met de wet en de statuten.  10
2. Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen van de vereniging 
bevatten al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere regeling 
behoeft dan wel wenselijk doet zijn. 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 24
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering 
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee 
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dit vereiste gedeelte van 
de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een 
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet 
later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de 
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
5. Wijzigingen in de statuten en/of de reglementen van de vereniging dienen 
onmiddellijk ter kennis van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 
te worden gebracht. 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 25
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van het vorige artikel is ten aanzien van een zodanig 
besluit van overeenkomstige toepassing. 
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de 
bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. 
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden 
vereniging is overgebleven, wordt naar evenredigheid overgedragen aan de leden. Bij 
het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering aan hetgeen na 
voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging zal 
overblijven echter ook een andere bestemming worden gegeven. 
4. De algemene vergadering benoemt de persoon die de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren dient te 
bewaren. 
EINDE 

 


______________________________________________________________________________________