Club Accomodatie

Huis- en gedragsregels in het clubhuis

• Het is niet toegestaan in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
• Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in het clubhuis of op het terras;
• Er wordt geen alcohol geschonken aan:
Personen jonger dan 18 jaar, jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
• Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd;
• Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘'Geen alcohol drinken als je nog moet rijden' en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
• Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in het clubhuis niet toegestaan;
• Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
• Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd;
• De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: dagelijks tussen 9:00 en 23:00u en in overleg met de barcommissie;
• Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
Niet eerder dan twee uur voor en niet later dan twee uur na werkzaamheden tbv activiteiten van de vereniging.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
• Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
• Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen;
• De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
• Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap;
Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Er mag niet meer op of rond het terrein gerookt worden.
Eventueel is er bij de container een plek om je sigaret te doven (ivm brandgevaar!)